แนะนำบล๊อกใหม่ Siamecohost ‘s blog

ว่างๆ เลยไปเปิดบล๊อกใหม่ไว้อีกบล๊อกหนึ่ง เอาไว้โพสต์สาระต่างๆ เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์, e-commerce และอื่นๆ

เพื่อนๆ สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ ที่ http://siamecohost.wordpress.com นะครับ 🙂

Advertisements

คำอธิฐานจิตขอบุญบารมี

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ทุกข์ โศก โรค ภัย ศัตรู อุปสรรคอันตรายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงพินาศไป ขอความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์และลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข ความมีกำลัง สิริ อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า

หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ไปเกิดในตระกูลที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นผู้มีธรรมบริสุทธิ์ ตราบเท่าถึงพระนิพพาน เทอญ นิพพานะปัจจะโย โหตุ

บทสวดอโหสิกรรม

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

(นะโม 3 จบ) ” สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต ”

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม
พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ …

“คนเราเกิดมาหลายภพชาติ ต่าง มีเจ้ากรรมนายเวรต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้ กรรมให้น้อยลง”

(ขอผู้ได้รับใบคำขอขมาและอธิษฐานจิตนี้ กรุณาส่งให้ผู้อื่นต่อเพื่อสร้างผลบุญบารมีต่อไป)

บทไหว้พระสวดมนต์เช้าและก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ
ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่
สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยะสมบัติ
ติโลกะนาถัง รัตนะตะยัง อภิปูชยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31ภพภูมิ)
วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่าง ๆ
มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ
มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์นี้เป็นบทสวดมนต์สั้น ๆ ง่ายต่อการจดจำแต่มีความหมายกว้าง แสดงความเคารพคารวะต่อสิ่งที่ควรเคารพทั้งหลายทั้งปวงครบบริบูรณ์ ใช้ในการทำวัตรเช้าและเย็นทุกวันหรือสวดก่อนนอน คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ท่านเล่าว่าบทสวดมนต์นี้ ท่านได้มาจากพระธุดงค์องค์หนึ่ง ท่านชอบมากและสวดในชีวิตประจำวันของท่านตลอดมา เห็นว่าให้คุณมาก เป็นมรดกธรรมอันหนึ่ง

ผลประโยชน์ใด ๆ ในทางธรรม ที่เกิดจากคำแปล บทไหว้พระสวดมนต์เช้าและก่อนนอน นี้ ขอยกเป็นเครื่องสักการบูชาพระพุทธเจ้า รวมถึงคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย และคุณแม่วรรณทนา(มาริสา) มารดาของข้าพเจ้า ด้วยเทอญ

คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง โดยอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดมนต์ 3 จบ ก่อนอธิษฐานก็ได้

คำขอขมาและอธิษฐานจิต
(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ) 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
หากข้าพเจ้า…… จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตที่ผ่านมาทั้งในชาตินี้และชาติและภพก่อนๆ ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรม ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ

บทสดบูชา พระพิฆเนศ

“โอม กังคณปัตเย นะโม นะมะหะ ศรี สิทธิวินายักกา นะโม นะมะหะ อัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะ คณปติ ปับป้า โมรยา” – โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์

ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงองค์พระพิฆเนศ ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือเทพเทวา ขอนมัสการด้วยจิตอันนอบน้อม องค์พระพิฆเนศโปรดประทานความสุข สมหวังแก่ข้าพเจ้า โปรดทรงขจัดอุปสรรคให้พ้นไป ขอให้ข้าพเจ้านั้นถึงพร้อมซึ่งทรัพย์สินเงินทอง เจริญก้าวหน้าในการงาน มีความรักที่เหมาะสม มีความสมบูรณ์พูนสุขแก่ครอบครัว สุขภาพแข็งแรง และขอคำพรนี้ส่งต่อไปยังบุคคลในครอบครัว และ บุคคลอันเป็นที่รัก ของข้าพเจ้าทุกผู้ทุกนาม

พิธีบูชาและขอพรเทวดานพเคราะห์ – วันจันทร์

ของที่ต้องเตรียม

1. ดอกบัว ตามกำลังวัน 15
2. ธูป ตามกำลังวัน 15
3. เทียน ตามกำลังวัน 15
4 .สตางค์ เท่ากำลังวันที่เราเกิด 15

กราบพระประจำวันเกิดหรือ รูปเทวดานพเคราะห์ก็ได้ โดยจุดธูปเทียนตามกำลังวันเกิดของเรา อธิษฐานสวดมนต์ต่อหน้าพระประจำวันเกิด หรือ รูปเทวดาประจำวันเกิด ดังนี้

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมี (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

บทบูชาเทวดานพเคราะห์ – วันจันทร์

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้าจะขอไหว้ [พระจันทรเทวา] พระอิศวรผู้เป็นเจ้าท่านได้เสด็จลงมาชุบ [พระจันทรเทวา] ด้วย [อัปสราทั้ง 15 องค์] จึงบังเกิดเป็น [พระจันทรเทวา] มีฤทธิ์ [ขี่อาชา] ลอยละล่องท่องเที่ยวไปตาม ทิศ บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ปัจจิม พายัพ อุดร อีสาน ท่านได้เสด็จไปยัง เมือง อุดรปะกาโร อมรโคยาเน ชมพูทีเป ปุพพวิเทห์

ท่านได้เสด็จมาพิทักษ์ รักษา ข้าพเจ้า (ชื่อเรา) อายุได้ [15 ปี] เวียนรอบใน จักรราศรี เมถุน กรกฏ สิงห์ พิจิก ธนู มังกร มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก ต้องพระเคราะห์ตัวใน สารพัดเคราะห์ตัวใดๆ อันตรายอย่าได้มี พระเคราะห์ปี พระเคราะห์เดือน พระเคราะห์วัน สารพัดเคราะห์สิ้นทั้งนั้น อย่าได้มาต้องจะคุ้มโทษ และโทษา วิญญาณบารมี พระคุณติสัมปันโน อิติปิโสภควา

นโม เม สัพพเทวานัง สัพพะเคราะห์ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ

สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ  ชีโว สุกะโร จะ มหาลาภัง

โสโร ราหู จะตุมหาลาภัง

สัพพะทุกขัง วินาสสันติ  สัพพะโรคัง วินาสสันติ สัพพะภะยัง วินาสสันติ

อะหังวันทา อัฏฐทิสา

เทวดาพระเคราะห์เจ้าทั้ง 9 พระองค์ และเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาด้วยธูปเทียนบูชาตั้งจิตกายวาจาโดยสัจจะเคารพ ขอให้บังเกิดสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ศุภผลสมบัติ สมบูรณ์ด้วย อิทธิฤทธิ สิริวัณณัง สัพเพ ชะนาจิตตัง ปิยังมะ สวัสดิลาภัง ภะวันตุเม นะมะพะธะฯ – แล้วปักธูปขอพร
ท่านสามารถนำ บทสวดบูชาเทวดานพเคราะห์ นี้ สวดต่อท้ายบทบูชาพระที่ท่านสวดทุกวันได้ ก็จะเสริมให้ท่านเคราะห์เบาบางลงรับโชคลาภ

พระคาถาประจำวันเกิด ตามกำลังวันที่ตนเกิด (วันจันทร์ สวด 15 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สุกะณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินา สะเมนตุฯ
ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะ ลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานะภาเวนะ วินาสสะเมนตุฯ

พระคาถายันทุน 9 ชั้น [ตำราโบราณ]

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อาทิตย์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “จันทร์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อังคาร” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานะภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พุธ” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พฤหัสบดี” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ศุกร์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานะภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เสาร์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ราหู” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เกตุ” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานะภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

คาถาค้าขายดี

คาถาค้าขายดี

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ

พระคาถาเรียกเงิน และ โชคลาภ

(๑) โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง
มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง

(๒) นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ
เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเต

(๓) โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย
เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

(๔) นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ
อะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสา โสปิยามะนา โปเม สัพพะโลกัสสมิง

คาถาร่ำรวย

ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ